Sybren Attema voorgedragen als bestuurslid en beoogd voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

Het voorzittersoverleg van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft Sybren Attema voorgedragen als lid van het coöperatiebestuur. Met de voordracht van Attema wordt gekozen voor een ervaren bestuurder met veel kennis over de sector, FrieslandCampina en de coöperatie, en een kandidaat die in het verleden intensief heeft meegewerkt aan het complexe proces bij de fusie tussen Friesland Foods en Campina. De ledenraad stemt tijdens een extra vergadering op 12 november a.s. over deze voorgenomen benoeming. Wanneer Attema door de ledenraad wordt benoemd als bestuurslid, zal het bestuur hem aanwijzen tot voorzitter voor een termijn van vier jaar. Sandra Addink-Berendsen blijft vicevoorzitter.

Sandra Addink-Berendsen, vicevoorzitter, over de voordracht: “Het bestuur heeft sinds het aftreden van Erwin Wunnekink veel gesprekken gevoerd, zowel onderling als met de ledenraad en de raad van commissarissen. De ledenraad heeft ons een duidelijke opdracht meegegeven: ‘Versterk de verbinding tussen leden en coöperatie, en versterk het toezicht op en de samenwerking met de onderneming. Zorg voor leiderschap, breng rust en stabiliteit in de coöperatie, terwijl de onderneming op volle kracht kan doordraaien’. Sybren heeft een uniek profiel, hij heeft kennis van de onderneming en van de coöperatie, en is een echte verbinder die al eerder heeft laten zien succesvol samen te kunnen werken aan het realiseren van een gedeelde en duidelijke stip aan de horizon.”

Sybren Attema over zijn voordracht: “Elf jaar geleden stond ik aan de wieg van FrieslandCampina. We hebben de coöperatie destijds opgebouwd in het belang van onze melkveehouders, en ik voel me nog altijd enorm betrokken. Nu zowel de sector, de coöperatie als de onderneming een uitdagende tijd doorgaan, ben ik opnieuw zeer gedreven om samen met de leden en het zittende bestuur te bouwen aan de toekomst van FrieslandCampina. Ik heb er een rotsvast vertrouwen in dat we dit met elkaar kunnen bereiken, en ben blij dat ik kan steunen op de kennis en ervaring van het bestuur. Ik zie er naar uit om er samen de schouders onder te zetten.”

Over Sybren Attema

Tot 2010 vervulde Attema achttien jaar lang bestuursfuncties bij verschillende rechtsvoorgangers van FrieslandCampina. Als voorzitter van Friesland Foods was hij onder meer nauw betrokken bij de fusie van Friesland Foods met Campina en vervulde daarna twee jaar lang het vicevoorzitterschap. In 2010 legde Attema zijn bestuursfuncties neer en trad hij in dienst bij FrieslandCampina als regiomanager Dairy Development Programme Zuidoost-Azië. Die rol vervulde hij tot 2019.

Volgens de statuten vereist een zetel in het bestuur een actief lidmaatschap. Attema is oud-lid van de coöperatie, daarom is een statutenwijziging onderdeel van de benoemingsprocedure. Deze wijziging is van tijdelijke aard en vervalt na afloop van de bestuurstermijn.

De raad van commissarissen heeft aangegeven Attema met veel vertrouwen te zullen benoemen tot lid en voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V., als de ledenraad instemt met zijn benoeming.