Samenwerking FrieslandCampina-Danone: 17% reductie broeikasgasemissie

Een driejarige samenwerking tussen FrieslandCampina en Danone heeft geleid tot een reductie van ruim 17% in de uitstoot van broeikasgassen¹. Deze reductie is gerealiseerd door melkveehouders van FrieslandCampina die duurzame landbouwpraktijken en groene-energieprojecten implementeerden. Dit is toegepast voor zuivelingrediënten die specifiek aan Danone worden geleverd. FrieslandCampina gebruikte de KringloopWijzer om de voortgang van de duurzame landbouwpraktijken te volgen. Deze uitgebreide monitoringtool wordt door bijna 10.000 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina gebruikt en geeft boerderijspecifieke inzichten, zoals de omvang van hun ecologische voetafdruk.

FrieslandCampina en Danone werken beide aan een duurzamer voedselsysteem en hebben uitgebreide duurzaamheidsprogramma’s om hun milieu-impact te verminderen. Beide bedrijven hebben zich gecommitteerd aan het bereiken van ‘net zero’, als een van hun klimaatdoelen, en aan het verbeteren van de bodemgezondheid en biodiversiteit. Een van de manieren om deze doelen te bereiken is door regeneratieve landbouwpraktijken. FrieslandCampina en Danone willen boeren ondersteunen op de reis naar een duurzamere toekomst, wat heeft geleid tot deze samenwerking.

Klimaatneutraal en natuurpositief
Simone Boitelle, Director Global Corporate Affairs FrieslandCampina: “Al meer dan 150 jaar gelooft FrieslandCampina in samenwerking om resultaten te behalen. En deze samenwerking is daar weer een mooi voorbeeld van. Boeren ondersteunen om melk te produceren in balans met de natuur, is de sleutel tot een duurzamere, klimaatneutrale en natuurpositieve toekomst. Ik ben enorm trots op onze leden-melkveehouders die dit mogelijk maken, zij verdienen het podium voor deze sterke resultaten!”

Yann-Gaël Rio, Danone’s Global Vice-President voor Natuur & Landbouw, voegt hieraan toe: “Duurzame melkveehouderij is een topprioriteit in Danone’s reis naar het bereiken van ‘netto nul’ uitstoot. Dit partnerschap toont aan dat we door het combineren van onze expertise de toepassing van regeneratieve landbouwpraktijken kunnen versnellen om de klimaatimpact van de melkveehouderij te helpen verminderen. Hoewel dit een geweldige stap is, moet er nog meer worden gedaan en we kijken ernaar uit om meer boeren te ondersteunen bij deze transitie en verlengen deze samenwerking met nog eens drie jaar.”

Wat deden de FrieslandCampina-melkveehouders?
Afhankelijk van het type bedrijf kunnen melkveehouders verschillende maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De effecten van de geïmplementeerde maatregelen werden gevolgd via de KringloopWijzer. Enkele voorbeelden van de genomen maatregelen zijn:

  • Meer eiwit geoogst van hun eigen landbouwgrond, waardoor de impact van het inkopen van voer van ver weg nog verder wordt verminderd;
  • Optimaliseren van het rantsoen van de koe: het handhaven van een uitgebalanceerd voedzaam rantsoen dat de gezondheid en het welzijn van de dieren ondersteunt en tegelijkertijd de enterische methaanuitstoot vermindert;
  • Energiemaatregelen: opwekking van groene stroom door gebruik van zonnepanelen, windmolens en mestvergisters; het vermijden van fossiele brandstoffen door biobased diesel en/of het verminderen van het energieverbruik (bijvoorbeeld door het terugwinnen van warmte uit melkkoeling). Daarnaast wekken de mestvergisters niet alleen duurzame elektriciteit op, maar dragen ze ook bij aan de vermindering van de methaanemissie door mestopslag. De groene stroom van de leden wordt ingezet voor de productielocaties van FrieslandCampina.

Volgende stappen op weg naar regeneratieve landbouw
De positieve resultaten van deze samenwerking waren voor Danone en FrieslandCampina aanleiding om de samenwerking met nog eens drie jaar te verlengen. De twee bedrijven zullen zich samen blijven inspannen om de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de productie van ingrediënten afkomstig van FrieslandCampina met nog eens ruim 7% te verminderen. Dit zou in de loop van de meerjarige samenwerking resulteren in een totale reductie van de broeikasgasemissie van bijna 25%. De komende jaren zetten FrieslandCampina en Danone hun gezamenlijke inspanningen onverkort door voor innovatieve oplossingen om de transitie naar regeneratieve landbouw op te schalen en te versnellen.

¹ 17,6% broeikasgasreductie is gerealiseerd in de periode 2015-2020 en gemeten met de KringloopWijzer