Regio Deal Foodvalley versterkt aanpak maatschappelijke opgaven

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen? Een eenvoudige zin met een enorme urgentie. 

Binnen de Regio Deal Foodvalley trekken Rijk en regio samen op om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Met de inzet van meer dan 50 betrokken organisaties levert de Regio Deal Foodvalley een waardevolle bijdrage aan oplossingen van urgente maatschappelijke opgaven op het gebied van landbouw en voeding. “Juist de combinatie van de aanwezige kennis- en praktijkbasis in de regio maakt dit programma relevant voor heel Nederland”, aldus Marc Hameleers, Manager Regioportefeuille bij het ministerie van LNV. Op woensdag 21 april zijn is de eerste jaarrapportage van het vierjarige programma gepresenteerd.

Aan de slag
In 2020 is de uitvoeringsfase van de Regio Deal Foodvalley gestart en inmiddels zijn de eerste prestaties geleverd. Er is veel belangstelling voor deelname onder agrariërs, ondernemers en organisaties uit de regio waardoor het programma nu flink vaart krijgt. Marc Hameleers complimenteerde de partners hiervoor. “Ik zie een brede betrokkenheid om dit programma tot een succes te maken. Alle partners slagen erin het gezamenlijke belang voorop te stellen. Deze Deal verdient dat ook”. Vanwege de Covid-maatregelen is de planning iets aangepast, maar dat heeft geen consequenties voor het uiteindelijke verloop van het programma.

Integrale benadering
Er is in de regio heel wat animo voor de proeftuin voor innovaties in de landbouw; meer dan 70 agrariërs en 45 erfbetreders meldden zich inmiddels voor deelname. De tot nu toe ingediende innovaties zijn in twee rondes beoordeeld door expertteams. Dick Heederik, hoogleraar Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en binnen de Regio Deal verantwoordelijk voor dit thema, licht toe. “Bij onze beoordeling staat de integrale benadering voorop; innovaties moeten op meerdere dimensies positief effect hebben. Daarnaast toetsen we de innovaties op neveneffecten. Deze brede blik helpt ons de meest kansrijke maatregelen voor een toekomstbestendige landbouw te selecteren.”

Sterke samenwerking 
De Regio Deal Foodvalley staat niet op zich. De samenwerkingspartners van de Regio Deal koppelen hun aanpak zoveel mogelijk aan bestaande programma’s gericht op urgente maatschappelijke opgaven zoals de aanpak van stikstof en fijnstof, kringlooplandbouw en overgewicht. Gedeputeerde Bruins Slot van de provincie Utrecht is enthousiast over de samenwerking. “Het is goed om te zien hoe er dwarsverbanden ontstaan. We kijken over gemeente- en provinciegrenzen heen en weten goed de koppeling met landelijke en regionale opgaven te maken. De samenwerking tussen de kennisinstellingen in Utrecht en Wageningen is een goed voorbeeld van een koppeling die is ontstaan binnen de Regio Deal Foodvalley”, zegt Bruins Slot. “De universiteiten zijn met hun specialisme op Life Sciences & Health en Agri & Food complementair aan elkaar. Dat komt de kwaliteit van onderzoek en toepassing in de praktijk ten goede.”

Regio Deal Foodvalley 
De Regio Deal Foodvalley is een samenwerking tussen Rijk en Regio om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. In het vierjarige programma hebben overheden, kennisinstellingen en ondernemers krachten gebundeld om hun impact te vergroten. Met een integrale, regionale aanpak wordt gewerkt aan (1.) Toekomstbestendige landbouw, (2.) Gezonde voeding voor iedereen en (3.) de versterking van het Kennis- en Innovatiecluster in de regio.
De Regio Deal Foodvalley stimuleert de productie én consumptie van betaalbaar, duurzaam en gezond voedsel in een gezonde en aantrekkelijke omgeving. De stevige basis in agrofood en de aanwezige kennis- en praktijkbasis maken de regio uitermate geschikt als proeftuin voor innovaties in ons voedselsysteem.