Veghel, 05-07-2021 – Jumbo maakt de balans op na een reeks tafelsessies met Nederlandse boeren en telers die afgelopen weken op uitnodiging van de supermarktketen heeft plaatsgevonden. Tijdens de vijf bijeenkomsten in juni hebben boeren, telers en andere ketenpartners die aan het supermarktbedrijf leveren en landbouworganisaties in een open, ongedwongen sfeer met Jumbo ideeën uitgewisseld over het toekomstbestendiger maken van de voedselketen. De aanwezige partijen uit de voedselketen van Jumbo willen toewerken naar een situatie waarin innovatie en verdere verduurzaming de norm is en waarin het mogelijk blijft een gezonde boterham te verdienen. De sessies zijn benut om gezamenlijk de kansen en uitdagingen in kaart te brengen. 

Chief Operating Officer (COO) Cees van Vliet van Jumbo: “We sluiten deze eerste reeks bijeenkomsten af met gedeelde bevindingen die van grote betekenis zijn. Van meet af aan hebben we gesteld dat het niet bij vrijblijvende constateringen mag blijven. Neem de waardering voor en trots op land- en tuinbouwproducten van Nederlandse bodem. Dat gaan we in gezamenlijkheid veel actiever oppakken en uitdragen.”

Specifieke uitdagingen per sector 
De vijf sessies in juni vonden plaats met achtereenvolgens Nederlandse fruittelers, melkveehouders, varkenshouders, pluimveehouders en groentetelers van wie Jumbo verse producten in haar schappen heeft liggen. De relevante landbouworganisaties, die de belangen van Nederlandse boeren en tuinders behartigen, waren nauw betrokken bij iedere sessie. Door deze aanpak ontstond de mogelijkheid om specifieke uitdagingen per sector te bespreken. Opvallend was dat tijdens de vijf bijeenkomsten gemeenschappelijke wensen en behoeften naar voren kwamen. Jumbo benut alle bevindingen om deze te verwerken in aangescherpte plannen, welke komende tijd getoetst worden in verschillende klankbordgroepen met de ketenpartners.

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland: “Wij waarderen dat Jumbo samen met de gehele sector meerwaarde in de ketens wil creëren. Dat begint met het goed in kaart brengen van de bestaande uitdagingen en het vinden van overeenstemming over de economische en maatschappelijke betekenis van de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Deze eerste tafelsessies dragen daar zeer aan bij. De vervolgstap is om nieuwe onderscheidende producten te ontwikkelen die voorzien in de behoefte van de consument en die zorgen voor een gezond verdienmodel van álle ketenpartners in de Jumbo keten. Onze inzet is: bij een extra inspanning hoort een extra beloning.”

Mooie producten
Alle partijen onderschrijven de noodzaak om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendigere voedselketen, waarin het verdienvermogen van de Nederlandse land- en tuinbouw de ruimte biedt voor de benodigde investeringen in innovatie en verdere verduurzaming. Minstens zo belangrijk is een breed gedragen trots op de mooie producten van Nederlandse bodem die op onze eettafels belanden. Jumbo is trots op het Nederlandse product en ziet het als haar opdracht om dit nóg meer uit te dragen. Plannen hiervoor zullen komende maanden worden uitgewerkt. Jumbo heeft al aangegeven dat ze nadrukkelijker de unieke kenmerken van Nederlandse land- en tuinbouwproducten – duurzaamheid, kwaliteit, smaak en gezondheid – onder de aandacht wil brengen. Verder houdt Jumbo met betrekking tot haar herkomstbeleid bij de inkoop van producten vast aan het motto: ‘Van dichtbij als het kan, verder weg als het moet’. Zo komt het overgrote deel al van Hollandse bodem; driekwart van het assortiment binnen de productgroepen AGF, zuivel, vlees en eieren komt uit eigen land.

Samenwerken voor de lange termijn
Nederlandse boeren en telers benadrukken dat zij baat hebben bij een nauwere samenwerking en langetermijnafspraken met grote afnemers zoals Jumbo. Betrokkenheid en financiële zekerheid vergroten immers de bereidwilligheid om te investeren in duurzaamheid en verdere kwaliteitsverbetering. Jumbo wijst erop dat ze erg goede ervaringen heeft met de partnerschappen ten aanzien van dierenwelzijn en verduurzaming die ze afgelopen jaren is aangegaan met bijvoorbeeld Nederlandse pluimveehouders (t.b.v. de diervriendelijkere Nieuwe Standaard Kip) en melkveehouders (t.b.v. zuivel met het Beter Leven keurmerk). Om meer stabiliteit in de keten te bewerkstelligen, kiest Jumbo voor nog meer langetermijnrelaties met haar boeren en telers. Jumbo is verder voornemens om samen met de ketenpartners op te trekken in het reguliere overleg met politiek en overheden, bijvoorbeeld ten aanzien van het vergunningenbeleid.