Persbericht – Start ontwikkeling NTA ‘Black box garnalenvisserij’

De werkgroep ‘Black box garnalenvisserij’ is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over een systeem waarmee controle op naleving van de regelgeving met betrekking tot het vissen op garnalen praktisch mogelijk is.

De professionele visserij op garnalen moet voldoen aan de van kracht zijnde wet- en regelgeving. Het betreft naast een reeks algemene eisen aan bijvoorbeeld de vaartuigen, ook een bovengrens aan het gebruikte voortstuwingsvermogen.

Er zijn gebieden waar vissen op garnalen niet is toegelaten. Controle op naleving van de regels die van kracht zijn, is lastig te realiseren. Een black box systeem waarmee relevante gegevens kunnen worden verzameld en worden doorgegeven aan de instantie die verantwoordelijk is voor handhaving van de regelgeving, kan een belangrijke rol spelen bij de realisatie van handhaving op een afdoende niveau. Het is noodzakelijk dat het systeem de correcte data levert.

Opdrachtgever
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangegeven op korte termijn behoefte te hebben aan een document waarin de specificatie voor een dergelijke black box is vastgelegd. Het document moet specificeren welke data moet worden opgeslagen en ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het zodanig inrichten van het systeem dat ongewenste manipulatie van de data kan worden vermeden.

Deelname NTA
Alle belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan de werkgroep. Visserijorganisaties, elektronica fabrikanten, installateurs, onderhoudstechnici, adviseurs, beheerders, natuurbeschermings- en milieuorganisaties en inspecteurs zijn van harte welkom om aan deze NTA mee te werken. Aanmelden is mogelijk tot en met 26 januari 2021 via afc@nen.nl.

Meer informatie
Neem voor meer inhoudelijke vragen over de black box voor de garnalenvisserij of het normalisatieproces, contact op met Arthur Carlebur, Consultant, telefoon 015 2 690 167 of e-mail afc@nen.nl.

lees het bericht op nen.nl