Friesland Campina: Omzet stabiel, winst door coronapandemie onder druk

  • Sterke start van het jaar met resultaten in eerste kwartaal boven vorig jaar, maar in tweede kwartaal grote impact van coronapandemie op bedrijfsvoering en resultaten.
  • Omzet stabiel (+0,3%) op EUR 5,6 miljard. Op vergelijkbare basis bedrijfsresultaat 17,2% lager dan in de eerste helft van 2019 en winst met 37,2% omlaag.
  • Resultaat onder druk door coronapandemie, met name door sterke daling out-of-home-omzet, lagere basiszuivelprijzen en daling verkoop kindervoeding in Hongkong door dichte grenzen met China. Dit werd deels gecompenseerd door hogere winst in Consumer Dairy en Ingredients.
  • Melkprijs voor leden-melkveehouders met 3,5% gedaald naar EUR 36,59 per 100 kilo melk door daling basiszuivelprijzen.
  • Melkaanvoer met 1,1% gestegen naar 5.144 miljoen kilo door gunstige weersomstandigheden.
  • Wereldwijde recessie met naar verwachting langzaam herstel vereist verder ingrijpen in kostenstructuur en structureel verhogen van productiviteit.

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “De coronapandemie heeft in de eerste helft van 2020 tot marktomstandigheden geleid die we nog niet eerder gezien hebben. In veel landen moesten mensen door lockdowns binnen blijven en werden de horeca en andere out-of-home-kanalen gesloten. Basiszuivelprijzen daalden flink, maar bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld voor transport en zeecontainers, stegen daarentegen. In deze ongekende situatie zijn onze leden-melkveehouders altijd melk blijven leveren die door ons op tijd werd opgehaald en volledig verwerkt in onze productielocaties. Ook onze klanten hebben we de afgelopen maanden steeds van producten kunnen blijven voorzien. We hebben hier met z’n allen gedisciplineerd en hard aan gewerkt. Hiervoor wil ik onze leden-melkveehouders, medewerkers en business partners enorm bedanken.

We begonnen 2020 goed met resultaten boven vorig jaar, maar daar kwam eind maart als gevolg van de coronapandemie verandering in. In het eerste halfjaar van 2020 voelde FrieslandCampina dan ook de financiële gevolgen van de coronapandemie. Onze totale omzet bleef nagenoeg gelijk, maar we zagen een verschuiving van het winstgevende out-of-home-kanaal, waar de omzet grotendeels wegviel, naar omzetgroei voor basiszuivelproducten, waarvan de prijzen en winstmarges door de coronacrisis flink daalden. Ook de verkopen van de winstgevende kindervoeding-business in Hongkong liepen terug als gevolg van de dichte grenzen met China.

Ondanks dat we snel, talrijke, ingrijpende maatregelen hebben getroffen om de impact van de coronapandemie op onze resultaten op te vangen, kwamen het bedrijfsresultaat en de winst in de eerste helft van het jaar helaas toch onder druk te staan als gevolg van de wereldwijde coronacrisis.

Ik zie echter ook positieve ontwikkelingen: de onderneming heeft zich razendsnel aangepast aan een nieuwe situatie van “business as unusual” zoals we dat binnen FrieslandCampina zijn gaan noemen. Er is een enorme focus op het primaire proces, op het produceren en leveren van onze producten en we maken enorme slagen met verdere digitalisering en met e-commerce. Tenslotte hebben we onze marktposities in Ingrediënten wereldwijd en belangrijke consumentenmarkten zoals China, Indonesië, Nigeria, Pakistan en onze thuismarkten Nederland en Duitsland, de afgelopen periode weten te versterken.

Vooruitkijkend moeten we er op dit moment vanuit gaan dat we in 2020 in een wereldwijde recessie terecht komen en dat het herstel hiervan tijd zal vergen. Dit vereist dat we verder ingrijpen in onze kostenstructuur en maatregelen nemen om onze productiviteit structureel te verhogen. We zullen echter ook blijven investeren in onze merken, innovaties, verkoopkanalen (zoals e-commerce) en groeimarkten. Deze combinatie moet er voor zorgen dat we sterker uit deze uitdagende periode tevoorschijn komen.”

Omzet stabiel

De totale omzet bleef nagenoeg gelijk (+0,3%) met EUR 5,6 miljard in de eerste helft van 2020. De business groups Dairy Essentials en Ingredients zagen de omzet stijgen met respectievelijk 5,8% en 3,6%. De omzet voor de business group Specialised Nutrition was lager (-0,8%) met name omdat de verkoop van kindervoeding in Hongkong daalde door de gesloten grenzen met China. Ondanks een sterke start van het jaar daalde de omzet van de business group Consumer Dairy in de eerste helft van 2020 (-1,9%). Dit werd met name veroorzaakt door het grotendeels wegvallen van de out-of-home-volumes als gevolg van het sluiten van de horeca en andere coronacrisis-maatregelen.

De verkoop van consumentenproducten en in het bijzonder merkproducten nam toe in het eerste halfjaar van 2020. De marktaandelen van belangrijke consumentenmerken, waaronder Rainbow (Midden-Oosten), Peak (Nigeria), Frisian Flag (Indonesië), Olper’s (Pakistan), Campina, Optimel, Parrano (Nederland) en Landliebe (Duitsland) zijn daarbij gestegen. Nadat China in het tweede kwartaal herstelde van de corona-epidemie, keerde de verkoop van kindervoeding in deze belangrijke markt terug naar het niveau van voor de coronacrisis. Met name het merk Friso realiseerde omzetgroei in China met Friso Prestige. Door het oplossen van het lactoferrinetekort waar het bedrijf vorig jaar mee kampte en het succesvol inzetten van het e-commerce-kanaal tijdens de coronacrisis wist het Friso-merk zijn marktspositie in China te verbeteren.

Winst en bedrijfsresultaat onder druk

Op vergelijkbare basis daalde het bedrijfsresultaat in de eerste helft van 2020 met 17,2% en de winst met 37,2%. De business groups Consumer Dairy en Ingredients zagen het bedrijfsresultaat substantieel toenemen (met respectievelijk 18,1% en 21,9%), de business groups Specialised Nutrition en Dairy Essentials rapporteerden daarentegen een lager bedrijfsresultaat (respectievelijk -16,5% en -50,5%). Dairy Essentials zag het bedrijfsresultaat vanaf het einde van het eerste kwartaal aanzienlijk verslechteren als gevolg van een flinke daling van de basiszuivelprijzen en door herstructureringslasten voor de voorgenomen sluiting van productielocatie Rijkevoort (Nederland). Consumer Dairy liet een stijging in het bedrijfsresultaat zien ondanks het grotendeels wegvallen van winstgevende marktsegmenten zoals ‘foodservice’ door de coronapandemie.

Als gevolg van de toepassing van het wettelijk fiscaal coöperatief regime worden met ingang van 2020 de prestatietoeslag en ledenobligaties niet langer opgenomen in het bedrijfsresultaat, maar worden deze rechtstreeks vanuit het eigen vermogen aan de leden toegekend. Het gerapporteerde bedrijfsresultaat in de eerste helft van 2020 steeg hierdoor met 5,2% naar EUR 221 miljoen (eerste helft 2019: EUR 210 miljoen) en de gerapporteerde winst daalde hierdoor met 10,7% naar EUR 108 miljoen (eerste helft 2019: EUR 121 miljoen).

Operationele kasstroom omlaag door hoger werkkapitaal

De operationele kasstroom was in de eerste helft van 2020 EUR 125 miljoen (eerste helft 2019: EUR 195 miljoen). De afname werd voornamelijk veroorzaakt door tijdelijk hoger werkkapitaal als gevolg van de coronapandemie, met name de voorraden eindproduct en de handelsvorderingen namen in de eerste helft van 2020 toe.

Melkaanvoer 1,1% hoger

De melkaanvoer van de leden-melkveehouders is in de eerste helft van 2020 met 1,1% gestegen tot 5.144 miljoen kilo (eerste helft 2019: 5.088 miljoen kilo). Deze stijging werd met name veroorzaakt door de gunstige weersomstandigheden in de eerste helft van 2020.

Melkprijs met 3,5% gedaald

De melkprijs voor de leden-melkveehouders over het eerste halfjaar van 2020 daalde met 3,5% naar EUR 36,59 exclusief btw per 100 kilo melk (eerste helft 2019: EUR 37,90). Deze daling werd onder andere veroorzaakt door een daling van de basiszuivelprijzen als gevolg van de coronapandemie. De biologische melkprijs bedroeg EUR 48,73 exclusief btw per 100 kilo melk (eerste helft 2019: EUR 49,78).

Interim-uitkering

Uiterlijk op 1 september 2020 schrijft FrieslandCampina een interim-uitkering van EUR 0,22 exclusief btw per 100 kilo melk bij op de ledenrekeningen van de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. (eerste helft 2019: EUR 0,65). De interim-uitkering is 75% van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar.

Vooruitzichten

De wereldeconomie zal in 2020 naar verwachting grote, negatieve invloed van de coronapandemie ondervinden en daarna slechts langzaam herstellen. Met het oog hierop zal FrieslandCampina verder ingrijpen in de kostenstructuur van de onderneming en maatregelen nemen om de productiviteit structureel te verhogen. Hieraan gekoppelde herstructureringskosten zullen de winstgevendheid van FrieslandCampina in 2020 negatief beïnvloeden. In lijn met het voorafgaande werd onlangs de voorgenomen sluiting (in de tweede helft van 2020) aangekondigd van de productielocatie in Rijkevoort (Nederland).

Duurzaamheid

FrieslandCampina werkt voortdurend aan het verder verduurzamen van de onderneming en het realiseren van een duurzamere, circulaire zuivelketen. Juist in een tijd waarin we moeten leren omgaan met epidemieën, zoals nu de coronapandemie, is het belang van goede voeding – zoals zuivel – en de betekenis van duurzaamheid groter dan ooit. Om duurzame ontwikkeling op het erf bij de leden-melkveehouders verder te stimuleren, is eind 2019 bekendgemaakt dat FrieslandCampina in het kader van het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet jaarlijks een bedrag van EUR 24 miljoen aan de leden beschikbaar stelt. Dit bestaat uit een generieke ondernemingsbijdrage van EUR 0,125 per 100 kilogram melk en een bedrag voor duurzame ontwikkeling dat op jaarbasis wordt vastgesteld. Deze ondernemingsbijdrage wordt voor het eerst uitbetaald in 2021 over de in 2020 behaalde resultaten en wordt dientengevolge in 2020 geboekt.