Omzet en winst FrieslandCampina verbeteren in eerste halfjaar 2022


Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.:

“We kijken terug op een dynamische eerste helft van 2022. Ik denk daarbij in eerste instantie aan de stikstofplannen van het kabinet en de reacties van de boeren, de oorlog in Oekraïne en de effecten daarvan op de wereldeconomie, maar ook aan de enorme inflatie waarmee we te maken hebben. Ook intern is er veel gebeurd sinds het begin van dit jaar. Binnen de coöperatie is in 2022 gestart met de invoering van het nieuwe ledenfinancieringssysteem en in juni heeft de ledenraad ingestemd met een aanpassing van het ledenaannamebeleid. Beide stappen zijn belangrijk voor de continuïteit van de onderneming. De eerste draagt bij aan de kwaliteit van het eigen vermogen van de onderneming en de tweede is belangrijk met het oog op de toekomstige melkaanvoer.

Om goed te kunnen inspelen op kansen in de markt en om de melk van de leden-melkveehouders ook in de toekomst succesvol te kunnen blijven verwaarden, werkt FrieslandCampina voortdurend aan verbetering van zijn productienetwerk en versterking van zijn merkenportfolio. Daarom investeren we in nieuwe productievoorzieningen in Indonesië en Maleisië, nieuwe recyclebare PET-verpakkingslijnen in het Belgische Aalter en breiden we onze lactoferrine-productie in Veghel uit. Na strategische evaluatie hebben we besloten verder te bouwen aan kindervoedingsactiviteiten onder een sterk Friso-merk. We hebben aangekondigd afscheid te nemen van een deel van onze Duitse consumentenactiviteiten en zullen we ons in Duitsland focussen op een aantal van onze succesvolle internationale merken, waaronder Chocomel, Valess en Frico. Verder hebben we besloten een productielocatie in Rotterdam en twee poedertorens in Leeuwarden te sluiten.

In Thailand richten we ons in het vervolg op de productie en verkoop van lang houdbare zuivelproducten en sloten we onze productielocatie voor gepasteuriseerde producten. Tot slot hebben we recentelijk een overeenkomst getekend voor de verkoop van onze productielocatie voor lokale kindervoeding in het Chinese Xiushui.

Ook op het gebied van verduurzaming hebben we belangrijke voortgang geboekt. In april publiceerden we ons klimaatplan met heldere doelstellingen. Het gerenommeerde Science Based Targets initiative (SBTi) heeft inmiddels bevestigd dat de klimaatdoelstellingen voor onze wereldwijde productie en transport in lijn zijn met het 1,5 graden-scenario van het Klimaatakkoord van Parijs. Om invulling te geven aan ons klimaatplan en de uitstoot van broeikasgassen sterk terug te dringen, hebben we onder meer een grootschalige pilot aangekondigd met een veevoeradditief dat methaanuitstoot door koeien vermindert.

Kijkend naar de cijfers, dan zien we goede omzet- en winstgroei in de eerste helft van het jaar. Omzet en winst van kindervoeding in China lieten een significante groei zien, onder meer door de sterke groei van Friso Prestige. Over de hele linie zagen we echter ook snel oplopende kosten en deze maakten prijsverhogingen noodzakelijk. Onze Professional en Trading businesses profiteerden van de hoge vet-, proteïne- en basiszuivelprijzen. In met name het retailkanaal stonden de winstmarges onder druk omdat de kostenstijgingen niet volledig konden worden doorgeprijsd. De historisch hoge melkprijs in het eerste halfjaar is natuurlijk gunstig voor onze leden-melkveehouders, aangezien ook zij te maken hebben met sterk gestegen bedrijfskosten.

Het einde van alle onzekerheden is nog niet in zicht. We staan nog voor uitdagingen op het gebied van inflatie en daarmee samenhangend de prijsstijgingen, oplopende grondstoftekorten, afnemend consumentenvertrouwen en de coronapandemie die zeker nog niet voorbij is. Maar er is ook grote onzekerheid over de gevolgen van de aangekondigde stikstofplannen van het kabinet voor onze leden en onze onderneming. Om die reden zijn we extra voorzichtig met onze vooruitzichten voor de rest van het jaar en hebben we besloten geen interim pro forma contante nabetaling uit te keren aan onze leden-melkveehouders.

Ik sluit graag af met onze leden en medewerkers te bedanken voor al het harde werk de afgelopen maanden. De veerkracht die ze daarbij elke dag weer laten zien, geeft mij alle vertrouwen dat FrieslandCampina ook de huidige en toekomstige uitdagingen succesvol het hoofd zal bieden.”

Netto-omzet gestegen
Gedreven door prijsverhogingen, hogere basiszuivelprijzen en herstel van de out-of-home-markt in Europa steeg de gerapporteerde netto-omzet in de eerste helft van 2022 met 19,4 procent naar 6,6 miljard euro (eerste helft 2021: 5,5 miljard euro). Voor valuta-effecten steeg de netto-omzet met 17,0 procent. Wisselkoersen hadden een positief effect van 2,4 procent op de omzet.

De netto-omzet van de business group Food & Beverage steeg in de eerste helft van 2022 met 19,7 procent naar 4,5 miljard euro (eerste helft 2021: 3,8 miljard euro). Het volume van de retail-merken daalde licht ten opzichte van de eerste helft van 2021. Professional profiteerde van hogere basiszuivelprijzen, met name voor boter, en een groei van de out-of-home-activiteiten in Europa. Voor valuta-effecten was de omzetgroei van de business group Food & Beverage 17,6 procent.

De netto-omzet van de business group Specialised Nutrition steeg met 18,6 procent naar 612 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (eerste helft 2021: 516 miljoen euro). Hoewel het marktaandeel van Friso stabiel bleef, lieten de omzet en winst in China een significante stijging zien, onder meer door de sterke groei van Friso Prestige. De omzet en het marktaandeel in het groeiende ultra-premiumsegment verbeterden door verdere uitbreiding van distributie naar kleinere steden in China.

De business group Ingredients realiseerde een stijging van de netto-omzet van 31,8 procent naar 775 miljoen euro, voornamelijk door prijsverhogingen in met name de marktsegmenten kindervoeding, ouderenvoeding en farmacie (eerste helft 2021: 588 miljoen euro).

Voor de business group Trading leidden de sterk gestegen basiszuivelprijzen in de eerste helft van 2022 tot aanmerkelijk hogere prijsniveaus en een omzetstijging van 21,7 procent naar 663 miljoen euro (eerste helft 2021: 545 miljoen euro).

Bedrijfsresultaat en nettowinst omhoog
Het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina steeg in de eerste helft van 2022 substantieel naar 328 miljoen euro (eerste helft 2021: 130 miljoen euro) en de nettowinst naar 139 miljoen euro (eerste helft 2021: 62 miljoen euro).

Het resultaat van de business group Food & Beverage steeg als gevolg van herstel van Europese out-of-home-markten en de hoge marktprijzen voor boter binnen Professional. De marges binnen het retailkanaal stonden ondanks prijsverhogingen onder druk. De business group Trading profiteerde van de hoge basiszuivelprijzen. De business group Specialised Nutrition profiteerde onder andere van een verbeterde product-mix. Herstel van het kindervoedingssegment en een goede resultaatsbijdrage van ouderenvoeding en farmacie zorgden voor verbetering van het bedrijfsresultaat van de business group Ingredients.

Operationele kasstroom
In het eerste halfjaar van 2022 bedroeg de kasstroom uit operationele activiteiten -89 miljoen euro (eerste helft 2021: 46 miljoen euro). De daling was een gevolg van hoger werkkapitaal door hogere melk- en verkoopprijzen, deels gecompenseerd door de hogere resultaten.

Melkaanvoer licht gedaald
De melkaanvoer van de leden-melkveehouders daalde in het eerste halfjaar van 2022 met 4,6 procent tot 4,8 miljard kilo ten opzichte van de eerste helft van 2021 (5,0 miljard kilo) als gevolg van een daling van het ledental, mindere kwaliteit van het kuilgras en hogere voerkosten.

Melkprijs 37,8 procent gestegen
De melkprijs voor de leden-melkveehouders over het eerste halfjaar van 2022 steeg met 37,8 procent naar 51,33 euro exclusief btw per 100 kilo melk ten opzichte van de eerste helft van 2021 (37,25 euro). Deze stijging werd onder meer veroorzaakt door een stijging van de basiszuivelprijzen als gevolg van de toegenomen marktvraag. De biologische melkprijs bedroeg 57,31 euro exclusief btw per 100 kilo melk (eerste helft 2021: 49,16 euro).

Interim-uitkering
Gezien de grote onzekerheden omtrent marktontwikkelingen in de tweede helft van het jaar is besloten geen interim pro forma contante nabetaling uit te keren aan onze leden-melkveehouders. Uitkering van een contante nabetaling zal daarom plaatsvinden op basis van de definitieve 2022 resultaten.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn onzeker als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, kostenstijgingen – waaronder de kosten voor energie, brandstof, transport en grondstoffen – en algemene verstoringen in het internationale productie- en handelsverkeer. Een kentering van basiszuivelprijzen kan significante impact hebben op het resultaat. FrieslandCampina blijft onderzoeken hoe het zijn productienetwerk verder kan optimaliseren. In verband met de vele onzekerheden geeft FrieslandCampina geen winstverwachting voor 2022 af en wordt er ook geen uitspraak gedaan over de toekomstige ontwikkeling van de melkprijzen.