Noodkreet medewerkers en winkeliers: ‘Geef ons meer flexibiliteit in arbeidstijden’

Zelfstandig winkeliers roepen het kabinet op scholieren en studenten meer ruimte te geven voor hun bijbanen. De huidige en voorgenomen maatregelen om flexibele arbeid te beperken leiden er toe dat scholieren en studenten niet zo veel kunnen werken als zij wel zouden willen. Werkgevers worden opgezadeld met ongewenste administratieve lasten. Juist nu de rendementen onder druk staan, de arbeidsmarkt uitermate krap is en dus de problemen in winkels toenemen is het van belang dat het werken voor scholieren en studenten makkelijker wordt en ondernemers hun flexibele schil kunnen behouden.

Winkeliers worden geconfronteerd met sterk stijgende kosten (huur, energie, inkoop, personeel, criminaliteit). De marges staan zwaar onder druk. Flexibele inzet van medewerkers neemt een deel van de druk weg. Duidelijk is dat het huidige arbeidsmarktbeleid en de voornemens van het demissionaire kabinet niet passen op de detailhandel. Zowel de werkgevers als de werknemers hebben behoefte aan meer flexibiliteit. Werkgevers én werknemers krijgen nu te veel beperkingen opgelegd. 

Pas huidige en nieuwe wetgeving aan

Het hoofdbestuur van het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers, dringt er dan ook op aan dat huidige en voorgestelde wetgeving die flexibele inzet van medewerkers beperkt, wordt aangepast. 

Laat medewerkers bijvoorbeeld zelf het initiatief nemen om te vragen om vaste uren als ze een jaar in dienst zijn, als ze dat zouden willen. Nu moet de werkgever nog verplicht een aanbod doen en dit met de medewerker bespreken en vastleggen. Lastig voor werknemer en werkgever.

Afstemmen op seizoen, studie of hobby

Zowel de medewerkers als de ondernemers in de detailhandel hebben behoefte aan flexibiliteit. Het werken moet passen naast de studie of een hobby van de medewerker. De werkgever wil kunnen beschikken over een flexibele schil om op bepaalde momenten of in bepaalde seizoenen te kunnen beschikken over extra medewerkers. De Vakcentrum-bestuurders pleiten er dan ook voor dat in de cao’s uitzonderingen op (WAB-)maatregelen mogelijk moeten zijn.

Werkgevers voelen zich soms ook gedwongen om terughoudend te zijn in het inroosteren van scholieren en studenten. Als medewerkers onder de 21 jaar meer dan 48 uur werken moet er namelijk weer een andere (hogere) WW-premie worden afgedragen. Door voor alle medewerkers onder de 21 jaar het lage WW-tarief te hanteren wordt de flexibiliteit weer groter.

Voor medewerkers is flexibiliteit belangrijker dan werkzekerheid

De bestaande en voorgenomen wetgeving gaat ervan uit dat oproepkrachten behoefte hebben aan meer werk- en inkomenszekerheid. Het Vakcentrum heeft onderzoek laten doen door Onderzoeksbureau SEO. Uit dat onderzoek blijkt echter dat oproepkrachten liever flexibel blijven werken, dan over te stappen naar een vast aantal uur in de week. Ook de voorkeur voor een contract voor onbepaalde tijd is beduidend minder dan voor vaste krachten. Andere arbeidsvoorwaarden zoals flexibiliteit zijn veel belangrijker. Oproepkrachten (met name studenten en scholieren) hebben maar beperkt behoefte aan deze werkzekerheid. Flexibiliteit om de werkuren af te kunnen stemmen op studie of hobby is een belangrijk voordeel van het werken in de detailhandel. 

Onderzoeksopzet

Onderzoeksbureau SEO deed het onderzoek in opdracht van het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandig ondernemers in food, non-food en fast moving consumer goods. Ten behoeve van het onderzoek zijn, naast desk research, 2.271 werknemers geënquêteerd en zijn gesprekken gevoerd met ondernemers. Opdracht was in kaart te brengen in hoeverre de voorkeuren van werknemers overeenkomen met het arbeidsmarktbeleid en wat de uitdagingen zijn waarmee werkgevers worden geconfronteerd.