Nestlé lanceert NESCAFÉ Plan 2030 om regeneratieve landbouw en CO2-reductie te stimuleren en leefomstandigheden lokale boeren te verbeteren

NESCAFÉ – het grootste koffiemerk van Nestlé en ’s werelds meest gedronken koffie – introduceert een omvangrijk programma met de ambitie de wereldwijde koffieteelt te verduurzamen: NESCAFÉ Plan 2030. Het koffiemerk gaat nauw samenwerken met lokale koffieboeren om hen te ondersteunen bij de overgang naar regeneratieve landbouw. NESCAFÉ brengt hiermee haar inspanningen van het afgelopen decennium als onderdeel van het NESCAFÉ Plan in een stroomversnelling.  

NESCAFÉ investeert tot 2030 ruim een miljard Zwitserse frank in NESCAFÉ Plan 2030. Het koffiemerk geeft hiermee haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid een flinke impuls. Als onderdeel van deze missie gaat de Nestlé Groep de ontwikkeling van regeneratieve landbouw financieel ondersteunen. Dit doet zij met het doel de overgang naar een regeneratief voedselsysteem te versnellen en uiteindelijk een netto nul CO2-uitstoot te realiseren.   

“De klimaatverandering zet koffieproducerende gebieden steeds meer onder druk”, vertelt David Rennie, hoofd van Nestlé Coffee Brands. “We bouwen voort op tien jaar ervaring met het NESCAFÉ Plan. We brengen onze inspanningen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en de sociaaleconomische uitdagingen in onze bevoorradingsketens het hoofd te bieden, nu verder in een stroomversnelling.”

Door stijgende temperaturen zal het landschap dat geschikt is voor koffieteelt tegen 2050 naar verwachting met de helft krimpen. Tegelijkertijd zijn ruim 125 miljoen mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van de koffieteelt en leeft naar schatting 80 procent van de lokale boeren en hun gezinnen op of onder de armoedegrens. Daarom zijn extra maatregelen noodzakelijk om de duurzame teelt van koffie op langere termijn te waarborgen.

“Als ’s werelds meest toonaangevende koffiemerk wil NESCAFÉ een positieve impact hebben op de koffieteelt wereldwijd”, benadrukt Philipp Navratil, hoofd van Nestlé’s Coffee Strategic Business Unit. “We willen niet alleen dat lokale koffieboeren en hun gezinnen een goede en stabiele bron van inkomsten hebben, maar ook de milieu-impact van de koffieteelt tot een minimum beperken. We geloven dat de stappen die we in de komende jaren zetten, zullen resulteren in positieve veranderingen voor de gehele koffiesector.” 

Het ondersteunen van boeren in de overgang naar regeneratieve koffieteelt

Regeneratieve landbouw is een vorm van agrarische teelt die gericht is op het verbeteren van de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem, het in stand houden van watervoorraden en het vergroten van de biodiversiteit. Een gezonde bodem is beter bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering en kan daarnaast zorgen voor betere oogsten, wat uiteindelijk leidt tot een betere levensstandaard voor lokale boeren en hun gezinnen. Om dit te bereiken, gaat NESCAFÉ lokale koffietelers ondersteunen met training, technische ondersteuning en hoogproductieve zaailingen om hen te helpen bij de overgang naar regeneratieve koffieteelt. Deze vorm van agrarische teelt kan onder meer op de volgende manier vorm krijgen: 

 • Het aanplanten van bodembedekkers helpt de bodem te beschermen en biomassa toe te voegen. Hierdoor kan het organisch materiaal en dus ook de koolstofopslag in de bodem toenemen.
 • Het gebruik van organische meststoffen leidt tot een grotere vruchtbaarheid van de bodem, wat cruciaal is voor een goede gezondheid van de bodem.
 • Een uitbreiding van de toepassing van agroforestry en rijenteelt draagt bij aan een grotere biodiversiteit.
 • Het snoeien van bestaande koffiebomen en/of het vervangen hiervan door plaag- en klimaatbestendige variëteiten kan helpen percelen te verjongen en opbrengsten voor boeren te verhogen.

Focus op herkomstgebieden waar 90 procent van de NESCAFÉ-koffie wordt geteeld

NESCAFÉ zal de effectiviteit van regeneratieve landbouwmethodes in samenwerking met koffieboeren toetsen en beoordelen. Hierbij ligt de focus op de zeven belangrijkste herkomstgebieden waar 90 procent van de NESCAFÉ-koffie vandaan komt: Brazilië, Vietnam, Mexico, Colombia, Ivoorkust, Indonesië en Honduras.

NESCAFÉ streeft de volgende doelstellingen na:

 • 100 procent verantwoord geteelde koffie tegen 2025
 • 20 procent van de koffie wordt tegen 2025 geteeld met behulp van regeneratieve landbouwmethodes; tegen 2030 wordt 50 procent op deze manier geproduceerd, als onderdeel van Nestlé’s ambitie betreffende de herkomst van haar belangrijkste ingrediënten.

Pilot met financieel stimuleringsprogramma in Mexico, Ivoorkust en Indonesië om transitie naar regeneratieve landbouw te versnellen

NESCAFÉ wil boeren ondersteunen en hen tegemoetkomen in de risico’s en kosten die gepaard gaan met de overgang naar regeneratieve landbouw. Dit betekent dat zij programma’s aanbiedt die lokale koffietelers helpen hun inkomsten als resultaat van deze transitie te verbeteren. In Mexico, Ivoorkust en Indonesië geeft NESCAFÉ het startsein voor een pilot die bestaat uit een financieel programma om boeren te helpen bij een versnelde overgang naar regeneratieve landbouw. Op basis van deze regeling gaat NESCAFÉ samen met koffieboeren de meest geschikte aanpak en methodes in elk land in kaart brengen. Het programma zal onder meer bestaan uit de volgende maatregelen: 

 • Voorwaardelijke financiële prikkels voor de introductie van regeneratieve landbouwmethodes
 • Inkomensbescherming met behulp van verzekeringen tegen extreme weersomstandigheden
 • Betere toegang tot kredieten voor lokale boeren

NESCAFÉ zal de vooruitgang van het programma nauwkeurig volgen en de resultaten hiervan voor koffieboeren beoordelen, onder meer via haar partnership voor monitoring en evaluatie met de Rainforest Alliance. Ook worden nieuwe partnerships gesloten, zoals met Sustainable Food Lab, onder meer voor de beoordeling van de inkomsten van boeren, de strategie en het monitoren van de vooruitgang van het programma.

CO2-reductie door meer koolstof in bodem vast te leggen en op te slaan

Regeneratieve landbouw levert ook een waardevolle bijdrage aan het onttrekken van koolstofdioxide aan de atmosfeer en aan CO2-reductie. Daarom is regeneratieve landbouw een belangrijke pijler van Nestlé’s Net Zero-routekaart. NESCAFÉ wil bijdragen aan de ambitie van Nestlé om de CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren en tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken. In samenwerking met boeren, leveranciers en partners stelt zij alles in het werk om landbouwgrond te beschermen, de biodiversiteit te vergroten en ontbossing te voorkomen. NESCAFÉ wil lokale boeren daarnaast helpen om op of nabij hun koffieboerderijen ruim 20 miljoen bomen te planten. 

“Als we kijken naar de wereldwijde koffieconsumptie, dan behoort Nederland tot de absolute top. Kortom; de Nederlander houdt van koffie! Het is daarom des te belangrijker dat we zorgdragen dat we vandaag maar ook in de toekomst van onze koffie kunnen genieten. Dit begint waar onze koffie begint. Op de plantages”, zegt Patrice Greze, Business Executive Officer Coffee Benelux. 

Voortbouwen op basis van een stevig fundament 

De lancering van het NESCAFÉ Plan 2030 bouwt voort op bestaande inspanningen die zijn gericht op het verduurzamen van de koffieteelt. Sinds 2010 heeft NESCAFÉ hierbij aanzienlijke vooruitgang geboekt:

 • Verantwoordelijk ingekochte koffie: in 2021 werd 82 procent van de koffie van NESCAFÉ verantwoord ingekocht.
 • Koffieplantjes: sinds 20210 zijn ruim 250 miljoen zaailingen onder boeren verdeeld.
 • Monitoring en evaluatie: beoordeling van de effectiviteit van het programma in samenwerking met de Rainforest Alliance in 14 landen.
 • CO2-uitstoot: 46 procent CO2-reductie in de fabrieken voor oploskoffie (2020 versus 2010, per ton product).
 • Waterverbruik: 53 procent minder waterverbruik in de fabrieken voor oploskoffie (2020 versus 2010, per ton product).
Video van de plantenexperts.