Impact van On the way to PlanetProof wordt in beeld gebracht

Het SMK College van deskundigen Plantaardig heeft bepaald hoe het de impact zichtbaar wil maken van het keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten. Met behulp van meetbare indicatoren worden de stappen in beeld gebracht die telers zetten in de verduurzaming van de teelt. De ambitie geeft het uiteindelijke doel aan dat wordt nagestreefd.

De ambitie van het keurmerk ligt besloten in het woord ‘PlanetProof’. Hieronder wordt verstaan: ‘land- en tuinbouw in balans met de draagkracht van onze planeet met zoveel mogelijk gesloten kringloop van grondstoffen en gewaardeerd door de maatschappij en in de markt.’

Om dit te bereiken is een integrale aanpak nodig, waarbij telers werken aan verduurzaming van de plantaardige productie op zeven thema’s. Voor elk van deze thema’s zijn ambitieuze einddoelen benoemd die nagestreefd worden en die het programma een duidelijke richting geven:

 1. Energie en Klimaat: Efficiënt en fossielvrij energieverbruik en minimale uitstoot van broeikasgassen, bijdragend aan een klimaatneutraal Europa.
 2. Gewasbescherming: Gewasbescherming nagenoeg zonder emissie en zonder schade aan de leefomgeving.
 3. Biodiversiteit en Landschap: Versterken van de biodiversiteit (flora en fauna) en landschappelijke waarde op en om het landbouwbedrijf.
 4. Bodemkwaliteit: Realiseren en behouden van een weerbare en vruchtbare bodem.
 5. Bemesting: Efficiënt gebruik en hergebruik van nutriënten en voorkomen van emissies.
 6. Water: Efficiënt watergebruik van duurzame bronnen.
 7. Materiaalgebruik en afvalstromen: Minimaliseren van afval van productiematerialen en verpakkingen door gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen.

Monitoring van de voortgang ‘On the way to’
Voor het monitoren van de prestaties van de bedrijven is een aantal duurzaamheidsindicatoren vastgesteld, die de komende tijd nog verder zullen worden ontwikkeld en aangevuld met gebruikmaking van de nieuwste kennis en inzichten. Indicatoren waarop nu al gemeten wordt zijn onder andere:

 • broeikasgasemissie voor bedekte teelten
 • aantal en areaal natuurelementen op het bedrijf
 • waterverbruik
 • gewasbeschermingsmiddelengebruik
 • toepassing van niet-chemische gewasbeschermingsmethoden
 • organische stofbalans van de bodem.

Volgend jaar komen de eerste resultaten beschikbaar van de prestaties van de bedrijven.

In 2021 geen herziening
Bij elke herziening wordt bekeken hoe eisen aangepast kunnen worden om uiteindelijk het doel te bereiken. Daarin spelen de vooruitgang in wetenschap en techniek, maar ook technisch-economische haalbaarheid steeds een belangrijke rol. Waar de afgelopen jaren sprake was van een jaarlijkse herziening van het certificatieschema, is nu gekozen voor een tweejaarlijkse herziening. Daarmee komt er meer rust in de uitvoering en kunnen de resultaten van het monitoringsprogramma benut worden om nieuwe doelstellingen vast te stellen voor de herziening in 2022. Deze doelstellingen worden vervolgens concreet gemaakt in de eisen, waarmee telers de volgende stap zetten ‘On the way to PlanetProof’.