Three cheerful male baristas standing at the coffee shop counter indoors

Omzet licht gedaald (-1,8 procent) naar 5,5 miljard euro, voor valuta-effecten omzet met 0,8 procent gestegen door herstel consumenten- en out-of-home-kanalen.

  • Winst daalde met 42,6 procent naar 62 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van een reservering van 57 miljoen euro voor een vonnis in Thailand en tegenvallende resultaten van kindervoeding in de business groups Specialised Nutrition en Ingredients door aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in Azië.
  • Onderliggend bedrijfsresultaat – zonder reservering voor vonnis in Thailand en valuta-effecten – daalde met 8,6 procent naar 202 miljoen euro.
  • Operationele kasstroom gedaald naar 46 miljoen euro, voornamelijk door lagere resultaten en een in 2005 toegezegde eenmalige bijdrage van 88 miljoen euro aan een pensioenregeling.
  • Versnelde uitvoering van Our Purpose, Our Plan 2.0-strategie en daaraan gekoppelde kostenbesparingen van tenminste 100 miljoen euro per jaar vanaf 2022 liggen op schema.
  • Melkprijs voor leden-melkveehouders gestegen met 1,8 procent naar 37,25 euro per 100 kilo melk ten opzichte van de eerste helft van 2020 als gevolg van gestegen basiszuivelprijzen door toegenomen vraag op wereldmarkt. Als gevolg van achterblijvend resultaat in de eerste helft van 2021 vindt er geen interim-uitkering plaats.
  • Melkaanvoer gedaald met 2,2 procent naar 5.029 miljoen kilo met name veroorzaakt door relatief koude weer in eerste maanden 2021 en hoge voerkosten.
  • Goede voortgang met duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet, waaronder initiatieven op CO2-reductie, het bevorderen van biodiversiteit en de ontwikkeling van duurzame verpakkingen.

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V: “Goede resultaten in de business groups Food & Beverage en Trading en gerealiseerde kostenbesparingen konden de stevige tegenwind in kindervoeding niet compenseren. Marktomstandigheden in deze voor FrieslandCampina belangrijke categorie blijven moeilijk. Dit had grote invloed op de resultaten van de business groups Specialised Nutrition en Ingredients.

Nu de coronamaatregelen in veel Europese markten worden versoepeld, herstellen out-of-home-activiteiten zich en trekt de wereldwijde vraag naar zuivel flink aan met stijgende basiszuivelprijzen tot gevolg. Dit is goed voor onze Trading business en de melkprijs voor onze leden. De corona-pandemie is echter nog niet over en daarmee ook niet de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, zeker niet in landen waar de vaccinatiegraad nog relatief laag is. Zo zien we de afgelopen weken in diverse landen de besmettingscijfers weer snel oplopen, voorzichtigheid blijft dus geboden. Voor de tweede helft van het jaar zijn we aan de ene kant voorzichtig optimistisch over het ingezette herstel van de consumenten- en out-of-home-kanalen, aan de andere kant wordt een herstel van de Aziatische kindervoedingsmarkt niet verwacht.

De versnelde transformatie van de onderneming en de daaraan gekoppelde lagere kosten, die vanaf 2022 jaarlijks tenminste 100 miljoen euro aan besparingen moeten opleveren, liggen op schema. Op 16 juni jl. keurde de ledenraad van FrieslandCampina het nieuwe ledenfinancieringssysteem goed. Dit is een belangrijke mijlpaal. Ik wil onze leden hiervoor bedanken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk, medewerkers en leden-melkveehouders, de juiste dingen doen voor een toekomstbestendig FrieslandCampina.” 

Transformatie op schema
Op 10 november 2020 heeft FrieslandCampina aangekondigd de transformatie van de onderneming te versnellen met een focus op groei, structureel lagere kosten en optimalisatie van de organisatiestructuur. De onderneming ligt op schema met de uitvoering hiervan. Tot eind 2021 komen circa 1.000 arbeidsplaatsen te vervallen. Ten opzichte van eind juni 2020 is er een reductie van ongeveer 700 fte’s gerealiseerd.

Vanaf 2022 worden er structureel lagere kosten van tenminste 100 miljoen euro per jaar verwacht. De totale herstructureringslasten bedragen 150-175 miljoen euro. Over 2020 kwam hiervan al 106 miljoen euro ten laste van het resultaat.

In het kader van de versnelde transformatie van de onderneming wordt ook de bedrijfsportfolio geëvalueerd. Daarbij ligt de focus op investeringen in strategische prioriteitsmarkten en het afstoten van niet-kernactiviteiten. Voor de diervoedingsbusiness van Nutrifeed is een strategische partner gevonden. Ook is de verkoop van de Russische consumentenactiviteiten aan Ehrmann aangekondigd. Deze transactie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond.

Omzet licht gedaald
De totale omzet van FrieslandCampina is in de eerste helft van 2021 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar licht gedaald met 1,8 procent naar 5,5 miljard euro (eerste helft 2020: 5,6 miljard euro). Gecorrigeerd voor valuta-effecten steeg de omzet met 0,8 procent.

De consumentenverkopen via retail en e-commerce herstelden zich. De omzet van de business group Food & Beverage steeg met 1,0 procent en bij gelijkblijvende wisselkoersen met 4,1 procent. Met name de merken Parrano, Chocomel en Valess deden het goed. Herstel van het out-of-home-kanaal, verbeterde prestaties in Pakistan en een effectieve marktbenadering in grote delen van Afrika droegen ook bij aan de groei van de omzet van Food & Beverage

De omzetten van Specialised Nutrition en Ingredients stonden onder druk door de moeilijke kindervoedingsmarkt en daalden met respectievelijk 14,9 procent en 3,9 procent. Met name de verkoop van Friso Gold in China en Hongkong daalde, terwijl Friso Prestige in het ultra-premiumsegment in China groeide. Hogere volumes en prijsverhogingen in het segment medische-, ouderen- en sportvoeding zorgden voor een omzetgroei in dit segment.

De omzet van de business group Trading daalde met 3,9 procent door lagere melkaanvoer en lagere verkopen van vloeibare producten zoals rauwe melk, room, magere melk en melkconcentraat.

Winst en bedrijfsresultaat bleven achter
In de eerste helft van 2021 daalden het bedrijfsresultaat met 41,2 procent naar 130 miljoen euro (eerste helft 2020: 221 miljoen euro) en de winst met 42,6 procent naar 62 miljoen euro (eerste helft 2020: 108 miljoen euro). Het onderliggend bedrijfsresultaat – zonder de reservering voor een vonnis in Thailand en valuta-effecten – daalde met 8,6 procent naar 202 miljoen euro. Het onderliggende resultaat van de business group Food & Beverage steeg als gevolg van de positieve verkoopprijsontwikkeling, groei in prioriteitsmerken en verbeterde marktbenadering. De business group Trading profiteerde van de toegenomen vraag naar basiszuivel en hogere prijzen en maakte daardoor beduidend minder verlies dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De resultaten van Specialised Nutrition en Ingredients daalden als gevolg van ongunstige marktomstandigheden in de kindervoedingsmarkt.

Operationele kasstroom gedaald 
De operationele kasstroom was in de eerste helft van 2021 46 miljoen euro (eerste helft 2020: 125 miljoen euro). De afname werd voornamelijk veroorzaakt door lagere resultaten en een in 2005 toegezegde eenmalige bijdrage van 88 miljoen euro aan een pensioenregeling.

Melkaanvoer 2,2 procent lager
De melkaanvoer van de leden-melkveehouders daalde in het eerste halfjaar van 2021 met 2,2 procent tot 5.029 miljoen kilo ten opzichte van de eerste helft van 2020 (5.144 miljoen kilo). Deze daling is voornamelijk te verklaren door het koude weer in de eerste maanden van 2021 en de gestegen voerkosten.

Melkprijs met 1,8 procent gestegen 
De melkprijs voor de leden-melkveehouders over het eerste halfjaar van 2021 steeg met 1,8 procent naar 37,25 euro exclusief btw per 100 kilo melk ten opzichte van de eerste helft van 2020 (36,59 euro). Deze stijging werd onder meer veroorzaakt door een stijging van de basiszuivelprijzen als gevolg van de toegenomen marktvraag. De biologische melkprijs bedroeg 49,16 euro exclusief btw per 100 kilo melk (eerste helft 2020: 48,73 euro).

Interim-uitkering
Door het achterblijvend resultaat in de eerste helft van 2021 vindt er geen interim-uitkering plaats (eerste helft 2020: 0,22 euro exclusief btw per 100 kilo melk).

Nourishing a better planet
De Global Nutritional Standards van FrieslandCampina, die gelden voor de periode 2021-2025, zijn uitgebreid met Affordable Nutritional Standards en verder aangescherpt om ondervoeding en overvoeding tegen te gaan. FrieslandCampina is gestegen naar een derde positie in de Global Access To Nutrition Index (ATNI) 2021.

FrieslandCampina wil in 2050 (netto) klimaatneutrale zuivel produceren en in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met meer dan een derde reduceren t.o.v. 2015 in lijn met de klimaatdoelen van Parijs en de Green Deal.

In de eerste helft van 2021 zijn 68 additionele leden-melkveehouders zonne-energie gaan produceren binnen het Solar-programma. Samen met de al bestaande producenten onder de leden produceren ze naar schatting 75 GWh per jaar. Op dit moment zijn er in het kader van project Jumpstart 26 monomestvergisters operationeel en negen in aanbouw.

Er zijn in de eerste helft van 2021 ook nieuwe lokale initiatieven gestart die moeten bijdragen aan een beter verdienmodel voor de boer en de toename van de biodiversiteit in de omgeving van Rotterdam, in Brabant en Midden-Delfland.

FrieslandCampina heeft de ambitie dat zijn verpakkingen in 2025 wereldwijd 100 procent recyclebaar en circulair zijn, en in 2050 klimaatneutraal. Met het oog op deze doelstellingen zijn in het eerste halfjaar van 2021 volledig recyclebare PET-plastic flesverpakkingen op basis van 100 procent gerecycled materiaal door verscheidene internationale merken geïntroduceerd. Daarnaast is er een nieuwe verpakking voor de biologische lijn van Campina in Nederland ontwikkeld met een verpakkingsmateriaalreductie van 22 ton per jaar.

FrieslandCampina is partner geworden van het VIVE-programma voor duurzame inkoop. VIVE faciliteert de totstandkoming van ’s werelds eerste, volledig duurzame, ‘end-to-end’ suikerhandel.

Vooruitzichten
Voor de tweede helft van 2021 verwacht FrieslandCampina een continuering van het beeld in het tweede kwartaal van 2021. Aan de ene kant is FrieslandCampina voorzichtig optimistisch over het ingezette herstel van de consumenten- en out-of-home-kanalen, aan de andere kant wordt een herstel van de Aziatische kindervoedingsmarkt niet verwacht. Daarnaast blijft er onzekerheid over de ontwikkeling van de coronapandemie en de impact daarvan op de onderneming. FrieslandCampina verwacht dat de basiszuivelprijzen in de tweede helft van 2021 rond het huidige niveau blijven bewegen en daardoor ook de melkprijzen.