Stabiele omzet gecorrigeerd voor valuta-effecten, hogere kasstroom

  • Omzet daalde met 1,4% naar EUR 11,1 miljard. Gecorrigeerd voor valuta-effecten omzet nagenoeg gelijk.
  • Hogere omzet Ingredients, retail en e-commerce compenseerden lagere verkopen in Hongkong en out-of-home-kanaal, gecorrigeerd voor valuta-effecten.
  • E-commerce-omzet wereldwijd met meer dan 50% toegenomen.
  • Bedrijfsresultaat daalde met 38,0% naar EUR 268 miljoen door lagere resultaten Hongkong en out-of-home, valuta-effecten en EUR 106 miljoen herstructureringslast.
  • Zonder herstructureringslast en valuta-effecten daalde bedrijfsresultaat met 10,9%.
  • Winst daalde met 71,6% naar EUR 79 miljoen voornamelijk door lager bedrijfsresul­taat en hogere effectieve belastingdruk.
  • Operationele kasstroom met EUR 170 miljoen gestegen naar EUR 737 miljoen.
  • Versnelde uitvoering strategie en kostenbesparingen moeten leiden tot structureel lagere kosten van meer dan EUR 100 miljoen bruto per jaar vanaf 2022.
  • Melkprijs voor leden-melkveehouders daalde met 5,9% naar EUR 35,72 per 100 kilo melk. Over 2020 geen contante nabetaling aan leden en geen uitgifte ledenobligaties, rente op ledenobligaties wel uitgekeerd. 
  • Langetermijndoelstelling klimaatneutrale groei gerealiseerd: broeikasgasemissies in periode 2010-2020 afgenomen van 13.108* kton naar 13.039 kton, terwijl productie­volume met 13,6% is gestegen.

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.:
“De directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie die vanaf maart echt merkbaar werden binnen de onderneming, overschaduwden de uitstekende resultaten in het eerste kwartaal. Het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina werd hierdoor hard geraakt. Daarnaast heeft de versnelde uitvoering van de Our Purpose, Our Plan-strategie – een ingrijpende maar noodzakelijke beslissing om als bedrijf in de toekomst succesvol te kunnen opereren – geleid tot een herstructureringslast van EUR 106 miljoen in 2020. Beide factoren hebben geleid tot een fors lagere winst waardoor er over 2020 geen contante nabetaling kan worden gedaan en geen ledenobligaties kunnen worden uitgegeven. Een enorme domper voor onze leden.

Ook voor de medewerkers zijn de resultaten van 2020 teleurstellend. Er is onder zeer moeilijke omstandigheden erg hard gewerkt om de productie en de afzet van onze zuivelproducten tijdens de coronacrisis in goede banen te leiden. De veerkracht van de hele organisatie, van de leden-melkveehouders op het boerenerf tot aan onze verkopers, was in 2020 enorm.

Onze productie­locaties hebben altijd doorgedraaid en de verkooporganisatie schakelde tijdens de lockdowns snel over van out-of-home naar retail en e-commerce. De e-commerce omzet is daardoor wereldwijd fors gegroeid. We hebben het lactoferrine-tekort voor onze kindervoeding-business, waar we in 2019 mee kampten, opgelost. In het afgelopen jaar hebben we ook een aantal relevante innovaties op de markt gebracht. Ik noem hier een paar voorbeelden. Vivinal Milk Fat Globule Membrane, een functioneel ingrediënt voor kindervoeding ten behoeve van immuniteit en hersen­ontwikkeling. In Hongkong Friso Prestige Organic, kindervoeding gemaakt van ingrediënten uit melk van onze biologische leden-melkveebedrijven. Onder het merk Biotis een aantal functionele voedingsmiddelen voor ouderen. En tot slot in Nigeria Milky Pap, een voedzaam en betaalbaar zuivelproduct dat helpt ondervoeding tegen te gaan.

Hoewel er licht aan het einde van de tunnel is nu de vaccinatieprogramma’s wereldwijd op gang komen, zitten we de komende maanden nog volop in de coronacrisis. Het eerste halfjaar van 2021 zullen daardoor de resultaten nog steeds onder druk staan. Ik ben er echter van overtuigd dat de versnelling van onze strategie in combinatie met structurele kostenbesparingen, ons in staat zal stellen schokken beter op te vangen en de positieve impact in de post-coronaperiode te vergroten.”

Omzet
In 2020 realiseerden FrieslandCampina’s werkmaatschappijen in 28 van de 41 markten een strategische omzetgroei ten opzichte van 2019. De e-commerce-omzet groeide wereldwijd met meer dan 50%. Ondanks de coronapandemie bleef de netto-omzet voor valuta-effecten nagenoeg gelijk, maar wisselkoersen hadden een negatief effect van -1,3% op de omzet, als gevolg van de devaluatie van de Nigeriaanse naira en dollar-gerelateerde valuta in Azië. De gerapporteerde netto-omzet daalde in 2020 met 1,4% naar EUR 11,1 miljard (2019: EUR 11,3 miljard).

Na een sterkte start in het eerste kwartaal daalde de omzet van de business group Consumer Dairy met 3,3% naar EUR 5.735 miljoen (2019: EUR 5.931 miljoen) als gevolg van de corona­pandemie. De verkoop van consumentenmerken via retail liet een sterke groei zien, terwijl de weggevallen out-of-home-activiteiten en negatieve valuta-effecten de omzet onder druk zetten. Voor Specialised Nutrition zorgde de aanhoudend dichte grens tussen China en Hongkong voor een omzetdaling van 7,1% naar EUR 1.119 miljoen (2019: EUR 1.205 miljoen). Ondanks het feit dat Ingredients last had van een daling in foodservice en out-of-home, groeide de omzet met 5,3% naar EUR 1.816 miljoen (2019: EUR 1.724 miljoen) met name gedreven door de verkoop van caseïnaten en wei-proteïnen ten behoeve van bijvoorbeeld sportvoeding. De omzet van Dairy Essentials groeide met 3,4% naar EUR 2.467 miljoen (2019: EUR 2.385 miljoen) met name als gevolg van de verkoop van kaas aan industriële afnemers en het retail-segment.

Bedrijfsresultaat en winst
Als gevolg van de directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie en een herstructurerings­last van EUR 106 miljoen nam het bedrijfsresultaat in 2020 af met 38,0% naar EUR 268 miljoen (2019: EUR 432 miljoen). Zonder de herstructureringslast en valuta-effecten daalde het bedrijfs­resultaat met 10,9%.

Het bedrijfsresultaat van Consumer Dairy nam af met 12,1% naar EUR 255 miljoen (2019: EUR 290 miljoen) als gevolg van de coronapandemie, met name door het wegvallen van winstgevende out-of-home omzet, door negatieve valuta-effecten in Nigeria en herstructureringslasten in Duitsland. De onderliggende winstgevendheid (voor herstructureringskosten en bijzondere lasten) nam toe door groei in retail en e-commerce, een positieve verkoopprijsontwikkeling en mitigerende maatregelen.

Specialised Nutrition zag het bedrijfsresultaat dalen met 36,2% naar EUR 166 miljoen (2019: EUR 260 miljoen) met name als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden in Hongkong. Daarnaast drukten hogere productiekosten de marges. In China werd met Friso Prestige omzetgroei gerealiseerd en is door het oplossen van het tekort aan lactoferrine de marktpositie sterk verbeterd.

De business group Ingredients zag het bedrijfsresultaat met 0,7% licht stijgen naar EUR 140 miljoen (2019: EUR 139 miljoen). Het onderliggende resultaat van Ingredients was beter omdat er in 2020 een herstructureringslast voor de sluiting van de melkpoederfabriek in Dronrijp werd geboekt. De resultaatverbetering was het gevolg van winstgroei in de commerciële segmenten, onder meer door het oplossen van het lactoferrinetekort, en door kostenbesparingen in de supply chain.

Het bedrijfsresultaat van Dairy Essentials daalde naar EUR -202 miljoen inclusief genomen herstructureringslasten in 2020 voor fabriekssluitingen in Nederland en België (2019 EUR -39 miljoen, inclusief de verkoopopbrengst van het belang in CSK). Daarnaast daalden door de coronapandemie de bulkzuivelprijzen in het tweede kwartaal met meer dan 30% om in de loop van het jaar maar langzaam te herstellen en namen de verkopen via foodservice en export af. Deze impact is deels gecompenseerd door kostenbeheersing en een betere productmix, wat onder meer blijkt uit een sterke groei in kaasafzet.

Als gevolg van de toepassing van het wettelijk fiscaal coöperatief regime worden met ingang van 2020 de contante nabetaling en de uitgifte ledenobligaties niet langer opgenomen in het bedrijfsresultaat, maar worden deze rechtstreeks vanuit het eigen vermogen aan de leden toegekend. In 2019 was hiervoor EUR 138 miljoen opgenomen in de kostprijs van de omzet.

Door het lagere bedrijfsresultaat, inclusief de herstructureringslast, en een hogere effectieve belastingdruk daalde de winst van FrieslandCampina in 2020 met 71,6% naar EUR 79 miljoen (2019: EUR 278 miljoen).

Operationele kasstroom
De kasstroom uit operationele activiteiten steeg met EUR 170 miljoen tot EUR 737 miljoen (2019: EUR 567 miljoen). De sterke stijging is het gevolg van de extra focus op kasstroom, met name op werkkapitaal, tijdens de coronacrisis, waardoor voorraden en uitstaande vorderingen zijn afgenomen. In 2020 bedroeg de uitgaande kasstroom voor investeringen en acquisities EUR -443 miljoen (2019: EUR -185 miljoen, inclusief ontvangen bedragen uit desinvesteringen van EUR 168 miljoen).

Waardecreatie voor leden
Als gevolg van de lagere winst wordt er over het jaar 2020 geen contante nabetaling aan de leden-melkveehouders gedaan (2019: EUR 107 miljoen) en worden er geen ledenobligaties uitgegeven (2019: EUR 31 miljoen). De rente op ledenobligaties wordt wel uitgekeerd en bedraagt EUR 46 miljoen (2019: EUR 48 miljoen). De interim-uitkering die in september 2020 is betaald, 75% van de pro forma contante nabetaling over het eerste halfjaar (EUR 0,11 exclusief btw per 100 kilo melk over het hele jaar), zal in lijn met het melkreglement in 2021 worden verrekend met de leden. Om de negatieve cash impact voor de leden hiervan te beperken, zal deze verrekening plaatsvinden over de melkgeldnota van mei 2021 (in juni 2021) waarbij ook andere coöperatieve verrekeningen plaatsvinden.

De FrieslandCampina-melkprijs voor de leden-melkveehouders daalde over 2020 met 5,9% naar EUR 35,72 per 100 kilo melk (2019: EUR 37,95). De FrieslandCampina-garantieprijs over 2020 bedroeg EUR 34,46 per 100 kilo melk, een afname van 3,4% ten opzichte van 2019 (EUR 35,66). De daling was het gevolg van lagere melkprijzen van de referentiebedrijven mede als gevolg van de coronacrisis. De vergoeding voor bijzondere melkstromen bedroeg EUR 0,36 (EUR 2019: 0,26). Verdeeld over alle melk kwam de weidegangtoeslag en Foqus planet-bijdrage op EUR 0,90 per 100 kilo melk (2019: EUR 0,65).

Klimaatneutrale groei 2010-2020
Een van de duurzaamheidsdoelstellingen die FrieslandCampina in 2010 formuleerde was ‘klimaat­neutrale groei 2010-2020’. Dit betreft de totale broeikasgasemissies van de onderneming en leden-melkveebedrijven. Over het afgelopen decennium is FrieslandCampina hierin geslaagd: het totale productievolume is over die periode met 13,6% gegroeid, terwijl de totale broeikasgasemis­sies licht zijn afgenomen van 13.108* kton in 2010 naar 13.039* kton in 2020. Dit werd met name gerealiseerd door energiebesparing in de productie en het gebruik van door leden-melkveehouders opgewekte duurzame energie. In combinatie met andere maatregelen nam in diezelfde periode de broeikasgasemissie per kilo melk hierdoor af met 8% naar 1,22 CO2-equi­valenten per kg melk.  

Vernieuwde duurzaamheidsstrategie
Eind 2020 presenteerde FrieslandCampina een vernieuwde duurzaamheidsstrategie: Nourishing a better planet. Aanleiding hiervoor waren de bedrijfsstrategie Our Purpose, Our Plan, waarin duurzaamheid een prominente rol speelt, en verschillende mondiale ontwikkelingen zoals klimaat­verandering, voedsel- en grondstoffenschaarste en milieudruk. Met Nourishing a better planet wil FrieslandCampina een positieve bijdrage leveren voor boeren, de maatschappij en de planeet. Het streven daarbij is de groeiende wereldbevolking te voorzien van voedzame en betaalbare voeding, te produceren in balans met de natuur en op deze manier melkveehouders te helpen goede inkomsten te genereren voor een duurzame toekomst.

Duurzaamheidsprestaties 2020
De coronapandemie heeft ook geleid tot fluctuaties in de productievolumes, wat nadelig was voor de energie-efficiëntie van de productielocaties. In 2020 steeg het energieverbruik daardoor met 1,4% naar 2,83 GJ/ton product (2019: 2,79 GJ/ton product). Ook hadden verschuivingen in de marktvraag tussen verschillende verkoopkanalen gevolgen voor het gebruik van recyclebare versus niet-recyclebare verpakkingen. In 2020 is het percentage volledig recyclebare verpakkingen daardoor met 4,8%-punt gedaald naar 28,2% (2019: 33,0%). Onlangs kondigde FrieslandCampina aan dat het in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Hongarije, met ingang van februari 2021 voor al zijn flesverpakkingen 100% gerecycled PET (rPET) gebruikt.

In 2020 is het percentage groene elektriciteit van de totaal verbruikte elektriciteit op productie­locaties met 6%-punt gestegen naar 100% (2019: 94%). Van het groene stroomverbruik is 44% geproduceerd door leden-melkveehouders (2019: 25%). Zo’n 3.000 leden-melkveehouders wekken groene stroom op door middel van zonnepanelen, mono-mestvergisters of kleine wind­molens. De uitstoot van broeikasgassen op de melkveebedrijven daalde licht met 0,2% naar 12.319 kton CO2-equivalent (2019: 12.344 kton CO2-equivalent). De uitstoot van broei­kasgassen bij productie en transport nam af met 4,4% naar 720 kton CO2-equivalent (2019: 753 kton CO2-equivalent) door een stijging in het gebruik van groene stroom.

In 2020 zijn in de balans en samenstelling van het productaanbod verdere stappen gezet. Zo is het percentage consumentenproducten dat voldoet aan de FrieslandCampina Global Nutritional Standards** gestegen naar 75% (2019: 70%).

* De emissiefactoren van melk, poeder en wei voor Nederland, Duitsland en België zijn met terugwerkende kracht gecorrigeerd op basis van de laatste algemeen aanvaarde, wetenschappelijke inzichten. 
** De FrieslandCampina Global Nutritional Standards zijn voedingskundige criteria waaraan de eigen consumentenproducten moeten voldoen. De criteria voor transvet, verzadigd vet, toegevoegd suiker en zout zijn ontleend aan Choices International, opgesteld door onafhankelijke wetenschappers.