Het aanbod duurzamere melkproducten in het zuivelschap groeit hard. Consumenten hebben tegenwoordig de keuze uit biologisch, varianten gebaseerd op weidemelk én producten die zijn voorzien van een duurzaamheids-keurmerk. Kunnen klanten hier nog wegwijs uit? En hoe groot is het animo om een meerprijs te betalen voor dagverse producten waarvan we in Nederland van oudsher grootverbruiker zijn? 

Door: Jumbo

Supermarktketen Jumbo heeft een ruim aanbod duurzamere zuivel. Sinds vorig jaar verkoopt het bedrijf melkproducten van het Jumbo Huismerk die zijn voorzien van het één ster Beter Leven keurmerk. Zuivel met het PlanetProof keurmerk is ook verkrijgbaar, naast 100% biologische varianten. Is dat geen overdaad, die de consument op een dwaalspoor zet? 

Containerbegrip

“Klanten zijn heel goed in staat om de kenmerken van productvarianten tegen elkaar af te wegen,” zegt Olaf de Boer, directeur Buying & Merchandising van Jumbo Supermarkten. “We zien de belangstelling voor duurzamere zuivel alleen maar groter worden. Tegelijkertijd is duurzaamheid natuurlijk een containerbegrip. Er zijn verschillende accenten te leggen bij de verduurzaming van producten. Die verschillen proberen we zo goed mogelijk duidelijk te maken aan de klant. Niet alleen met informatie op het schap en de verpakking, maar ook met achtergrondverhalen, video’s en infographics die we via onze eigen kanalen verspreiden. We willen dat klanten goed geïnformeerd een keuze maken, maar ze moeten dan wél wat te kiezen hebben.” 

Dierenbescherming

In 2017 maakte Jumbo als eerste supermarktketen in Nederland afspraken met Milieudefensie over het verduurzamen van de melkplas. Jumbo sprak daarbij de ambitie uit om in 2022 nog uitsluitend duurzamere melk aan te bieden in haar winkels. Het bedrijf sloeg de handen ineen met de Dierenbescherming om samen te werken aan de ontwikkeling van het Beter Leven keurmerk voor melkproducten. Het sterrensysteem van Beter Leven als indicatie voor diervriendelijke productie van vlees, kip en eieren geniet grote bekendheid onder consumenten. Voor zuivel was het de uitdaging om naast dierenwelzijn ook zorg voor natuur en milieu te betrekken bij de certificering. Volgens Jumbo, Dierenbescherming en partners Vogelbescherming en Natuur en Milieu schuilt daarin de meerwaarde. 

Natuurlijke habitat

Dierenwelzijn scoort potentieel hoog op de lijst met aankoopcriteria van de Nederlandse consument. Doeltreffende voorlichting en publiekscampagnes werken daarbij als katalysator. Het Beter Leven keurmerk voor zuivel bepaalt dat koeien de beschikking hebben over voldoende plek om te liggen en lopen in de stal, met verschillende drink- en vreetplaatsen. De koeien gaan minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur per dag de wei in. Voor jongvee is dat de eerste twee jaar minimaal 100 dagen. Daarnaast vraagt de toegenomen aandacht voor natuur- en milieuproblematiek om aanvullende eisen voor toekenning van het keurmerk. Zo moet er sprake zijn van bloemrijke weiden en behoud van sloten, greppels en overige landschapselementen, waardoor boerenlandvogels, bijen, vlinders en andere insecten hun natuurlijke habitat behouden. De koeien voeden zich voornamelijk met gras van weiden waarop ze grazen en de mestproductie wordt zoveel mogelijk benut voor de eigen grond. 

De belangstelling voor duurzamere zuivel wordt alleen maar groter

Haalbaar en betaalbaar

Jumbo werkt inmiddels samen met een handvol gecertificeerde melkveehouders voor haar groeiende aanbod huismerkzuivel met één ster Beter Leven. De boeren ontvangen een meerprijs voor hun melk, bovenop de reguliere marktprijs. “Bij al onze inspanningen voor het verduurzamen van de voedselketen hanteren wij het adagium ‘haalbaar voor de boer, betaalbaar voor de klant,” benadrukt Olaf de Boer van Jumbo. “De boeren hebben middelen nodig om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidscriteria, nu en in de toekomst. Bovendien is onze ervaring dat een groeiende groep klanten bereid is om wat extra te betalen voor diervriendelijke en duurzamere producten.” 

Aparte keten

Melkproducten met één ster Beter Leven keurmerk zijn bij Jumbo gemiddeld 10 cent duurder dan niet-gecertificeerde varianten. Het supermarktbedrijf heeft een aparte keten moeten inrichten voor Beter Leven zuivel. Olaf de Boer: “De leverancier, producent, verwerker en wij als retailer maken allemaal kosten en voegen daarmee waarde en marge toe. Het zijn de handelingen die we in de keten moeten verrichten om deze producten ook daadwerkelijk in het schap te krijgen. De melk zit bijvoorbeeld in een verpakking die is gemaakt van volledig hernieuwbare grondstoffen. Ook dat voegt waarde toe.”

De verpakkingen ontvingen overigens afgelopen juni een internationalen Gouden Vertex Award voor hun design. De jury prees de realistische weergave van koeien op de verpakkingen, die de boodschap van dierenwelzijn versterkt. 

Groeiende vraag

Recentelijk heeft Jumbo het aanbod melkproducten met één ster Beter Leven keurmerk verdubbeld. Deze stap vraagt om een verdubbeling van de hoeveelheid leveringen. De huidige Beter Leven boeren nemen dit voor hun rekening. 

Bij toenemende vraag zal verdere uitbreiding nodig zijn. Jumbo heeft het streven om alle dagverse zuivelproducten waarin stalmelk verwerkt is, dit jaar nog te vervangen door varianten met minimaal weidemelk. Bovendien blijft Jumbo de mogelijkheden onderzoeken voor verdere verduurzaming van haar zuivelschap. De vraag hiernaar is er.