Earth Day: Tetra Pak toont samenwerkingen en investeringen in recycling

De recyclinginitiatieven van Tetra Pak zetten alle onderdelen van gebruikt  drankenkarton om in kwaliteitsmaterialen en -producten.

Brussel, 12 april 2023 – Voor de Dag van de Aarde, op 22 april, vestigt Tetra Pak de aandacht op enkele van haar recente recyclinginitiatieven. Deze zijn gericht op het in gebruik houden van waardevolle materialen, om zo te voorkomen dat deze op stortplaatsen eindigen. De initiatieven maken deel uit van decennialange investeringen van het bedrijf in de inzamel- en recyclinginfrastructuur over de hele wereld. Hierdoor is het aantal recyclingbedrijven dat drankenkartons verwerkt wereldwijd toegenomen van 40 in 2010 tot meer dan 200 nu.

De Wereldbank verwacht dat de wereldwijde hoeveelheid afval tegen 20501 toeneemt met 70% als er niet onmiddellijk ingrijpende maatregelen worden genomen. Ondanks de essentiële rol van voedselverpakkingen bij het voeden van een groeiende wereldbevolking kunnen ze het probleem verergeren als ze niet goed worden ingezameld en gerecycled.

De recente samenwerkingsverbanden van Tetra Pak zijn daarom gericht op het creëren van extra recyclingcapaciteit, het verhogen van inzamelingspercentages en waarborgen dat de elementen van een drankenkarton na gebruik kunnen worden hergebruikt.

Markus Pfanner, Vice President Sustainability Operations bij Tetra Pak, benadrukt dat het opbouwen van een circulaire economie2 systeembrede actie en samenwerking vereist. Dit moet worden ondersteund door een regelgevend kader dat voorwaarden schept om uitdagingen zoveel mogelijk om te zetten in kansen.

Markus Pfanner: “We moeten af van een lineair ‘neem-maak-afval’-model naar een meer verbonden circulaire economie. Maar deel uitmaken van een circulaire oplossing kan niet vanuit één persoon of entiteit alleen worden aangedreven – wetenschappers, beleidsmakers, recyclaars, industriële spelers en consumenten dienen allemaal samen te werken.

Drankenkartons zijn recyclebaar daar waar een adequate infrastructuur voor inzameling, sortering en recycling aanwezig is. Tetra Pak schat dat in heel 2021 wereldwijd 1,2 miljoen ton3 aan drankenkartons is ingezameld en gerecycled. Het beeld is over de hele wereld echter zeer gefragmenteerd en duurzame verandering is alleen mogelijk door middel van collectieve actie, transformationele innovatie en gedurfde investeringen.

Tot en met 2022 heeft Tetra Pak bijna 30 miljoen euro geïnvesteerd4 in verschillende projecten wereldwijd, met plannen om nog verder te gaan en de komende jaren tot 40 miljoen euro per jaar te investeren. Dit is in lijn met de doelstellingen gericht op inzameling en recycling van drankenkartons. Als onderdeel van de Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) steunt het bedrijf de ambitie van de sector om het inzamelingspercentage voor recycling van drankenkartons in de EU tegen 2030 te verhogen tot 90% en het recyclingpercentage tot 70%.

Tot de doelstellingen van het bedrijf behoort ook het realiseren van de nationale recycleerbaarheidscriteria in landen waar het actief is. Net als het nakomen van de Global Commitment van de Ellen MacArthur Foundation5, een gemeenschappelijke visie op een circulaire economie gericht op kunststoffen.

De recyclinginitiatieven van Tetra Pak dragen bij aan het omzetten van gebruikte drankenkartons in zoveel mogelijk hoogwaardige materialen en goederen. Onder andere door het uitbreiden van de recyclingcapaciteit via samenwerkingen met verschillende belanghebbenden, het stimuleren van nieuwe marktkansen voor gerecyclede materialen en het opnieuw uitvinden van afvalsortering, gericht op een meer holistische benadering van het afvalbeheersysteem.

Christine Levêque, Vice President Inzameling en Recycling, Tetra Pak voegt hieraan toe: “Drie principes vormen de leidraad voor onze circulariteitsagenda: afval en vervuiling uitbannen, producten en materialen in gebruik houden en natuurlijke systemen herstellen. Deze initiatieven laten zien hoe innovatie en een duidelijke drive om de status quo te veranderen de sleutel zijn om hoogwaardige materialen in omloop te houden en het gebruik van nieuwe materialen te minimaliseren. Geen van deze ontwikkelingen zou gerealiseerd kunnen worden zonder onze 70 experts van over de hele wereld, die elke dag samenwerken met recyclaars, lokale overheden en producenten van voedingsmiddelen en dranken om de transformatie te stimuleren die nodig is om inzameling en recycling op te schalen.

1https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report
2The circular economy is een kader voor systeemoplossingen dat mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, afval en vervuiling aanpakt – Ellen MacArthur
3Met “ton” wordt bedoeld metrieke ton.
4OPEX- en CAPEX-investeringen.
5https://ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment-2022/overview