Bestuur FrieslandCampina ziet ruimte voor instroom van nieuwe leden

Het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft tijdens de ledenraadsvergadering op dinsdag 14 december aangegeven dat het, als onderdeel van het ledenaannamebeleid dat in 2022 wordt herzien, mogelijkheden ziet voor de toelating van nieuwe leden. Daarnaast is de ledenraad geïnformeerd over de ontwikkelingen in de onderneming en de herbenoeming van CEO Hein Schumacher.

Ruimte voor duurzame groei

In de eerste contouren van de strategische routekaart ‘Koers op 2030’ geeft FrieslandCampina aan dat het in 2030 zijn schaalgrootte in melkverwerking wil behouden. Om een speler op de wereldmarkt te kunnen blijven, en te kunnen blijven investeren, heeft het bestuur aangegeven dat bestaande leden-melkveebedrijven in volume kunnen groeien en dat nieuwe leden tot de zuivelcoöperatie kunnen toetreden. Een en ander zal de komende maanden, als onderdeel van de evaluatie van het ledenaannamebeleid, samen met de onderneming, leden en de ledenraad van de coöperatie verder worden uitgewerkt.

Sybren Attema, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A: “Om de melk van onze leden optimaal te kunnen verwerken en verwaarden komt er ruimte voor groei van bestaande leden-melkveebedrijven én voor de instroom van nieuwe leden. Groei en verdere verduurzaming binnen de onderneming en op het erf zullen ook in de toekomst hand in hand blijven gaan. Het komend jaar zullen we over duurzame groei, onder andere tijdens de evaluatie van het ledenaannamebeleid, met elkaar in gesprek gaan.”

Business update

Tijdens een business update werden de ledenraadsleden door executive board-leden Hein Schumacher, Hans Janssen en Roel van Neerbos geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de onderneming.

Onderzoek strategische opties voor Friso-kindervoedingsactiviteiten
CEO Hein Schumacher maakte bekend dat FrieslandCampina strategische opties voor de kindervoedingsactiviteiten onder het Friso-merk onderzoekt. Aangezien grote, belangrijke markten voor kindervoeding – met name China – zich momenteel snel ontwikkelen, is het doel van het strategische evaluatieproces ervoor te zorgen dat de Friso-business in de toekomst optimaal kan blijven groeien. 

Vrijval pensioenverplichtingen
CFO Hans Janssen meldde een vrijval van 50 miljoen euro aan pensioenverplichtingen. In het kader van de CAO-onderhandelingen over de sector-pensioenregeling voor de Zuivel zijn voor de komende vijf jaar nieuwe afspraken gemaakt. De uitkomst hiervan is een verlaging van de indexatietoezegging, waardoor er dit boekjaar eenmalig 50 miljoen euro vrij zal vallen en als bate zal worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Daarnaast is afgesproken dat werkgevers en werknemers vanaf 2026 een hogere bijdrage aan de collectieve beschikbare premieregeling in de Zuivel zullen betalen. Met deze aanpassing wordt geanticipeerd op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel (als gevolg van het landelijk pensioenakkoord).

Leiderschap

Tijdens de ledenraadsvergadering maakte voorzitter Sybren Attema namens de raad van commissarissen bekend dat Hein Schumacher met ingang van 1 januari 2022 wordt herbenoemd als CEO voor een tweede termijn van vier jaar.

Attema: “FrieslandCampina zit middenin een meerjarige transformatie waarbij er hard wordt gewerkt aan een succesvolle en toekomstbestendige coöperatie en onderneming. Bij de herbenoeming van Hein Schumacher staan voor de raad van commissarissen rust, continuïteit en het voortzetten van de ingezette strategie voorop. Wij hebben het volste vertrouwen dat Hein Schumacher samen met zijn leiderschapsteam de ingeslagen weg succesvol zal voortzetten.”

Tijdens de ledenraadsvergadering kondigde Attema ook aan dat Wout Dekker heeft besloten na vier jaar zijn functie als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. per 14 december 2021 neer te leggen.

Aanpassingen in Praktijkreglement en Reglement Initiatiefrecht

Tijdens de ledenraadsvergadering heeft het bestuur de ledenraad ook geïnformeerd over aanpassingen in het Praktijkreglement op het gebied van onder meer de borging van de kwaliteit van de melk en de borging van duurzaamheidsgegevens van aangesloten melkveebedrijven. De voorgestelde aanpassingen in het Praktijkreglement zijn tijdens de najaarsbijeenkomsten besproken met de leden van de zuivelcoöperatie en gaan in per 1 januari 2022.